ISO9001:2008 certificaat opnieuw verlengd

ISO9001:2008 certificaat opnieuw verlengd

ISO9001:2008 certificaat opnieuw verlengd

 

Moekotte BV beschikt sinds begin jaren '90 over de ISO9001 certificering en heeft voor het behalen daarvan e.e.a. in hun kwaliteitshandboek vastgelegd.

 

Moekotte BV is er in haar dienstverlening op gericht om naar haar klanten toe met kwalitietsaspecten als betrouwbaarheid, het voldoen aan de gestelde eisen, tijdige levering en een klantgerichte instelling rekening te houden.  

Daarnaast spelen ook sociale- veiligheids- en milieu-aspecten een centrale rol in het ondernemingsbeleid. Moekotte BV stelt zich ten doel om alle werkzaamheden die door eigen-, ingehuurd- of ander personeel worden verricht onder verantwoorde Kwaliteits- Arbo- en Milieu-omstandigheden uit te voeren, om incidenten, (bijna) ongevallen en schade, toegebracht aan mens, materieel en milieu en klachten achteraf, te voorkomen.

Tevens streeft het bedrijf ernaar het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden en zullen werknemers die door ziekte of ongeval beperkingen ondervinden zo snel mogelijk al of niet in aangepast werk in het arbeidsproces reïntegreren.

Om zorg te dragen voor een goede onderlinge afstemming van de verschillende disciplines en om het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid te waarborgen heeft Moekotte BV haar werkwijze vastgelegd in een KAMMS (Kwaliteits- Arbo- en Milieu-ManagementSysteem) waarin de volgende beheersystemen zijn opgenomen: NEN-ISO 9001; VCA**;
Regeling Brandmeldinstallaties;

Tevens conformeert Moekotte BV zich aan de eisen die gesteld worden in de BRL 6001-eisen m.b.t. het KOMO-Instal-procescertificaat.
 

Nieuwsbrief ontvangen?